Szukaj


Wyszukaj według adresu strony, np. www.polishjaja.pl bądź po tagach, np. "Śmieszne zdjęcia".

Ostatnio szukane


Polecane strony


Regulamin


Niniejszy regulamin jest porozumieniem pomiędzy Właścicielem serwisu podobna-strona.pl a jego Użytkownikami. Korzystając z serwisu akceptujesz postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu podobna-strona.pl, zwanego dalej Serwisem.
  2. Serwis stanowi bazę witryn internetowych, które są dodawane przez właścicieli tychże witryn lub osoby przez nich upoważnione, w celach informacyjno-promocyjnych.
  3. Aby dodać witrynę do bazy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na podstronie „DODAJ”.
 2. Zasady dodawania witryn do bazy w Serwisie
  1. Wpisu witryny do bazy noclegowej w Serwisie może dokonać wyłącznie właściciel obiektu lub osoba przez niego upoważniona.
  2. Aby dokonać wpisu należy wypełnić formularz dostępny na podstronie "DODAJ" w Serwisie. Aby wpis został dodany do Serwisu konieczne jest wypełnienie w formularzu wszystkich obowiązkowych pól. Podanie przez Użytkownika danych nie mających charakteru obowiązkowego jest dobrowolne.
  3. Dodając wpis do bazy Serwisu właściciel witryny lub osoba przez niego upoważniona obowiązana jest podać prawdziwe dane dotyczące witryny, zgodne ze stanem faktycznym.
  4. Opis witryny podany podczas dodawania wpisu powinien zawierać kilka zdań, poprawnych pod względem stylistycznym i gramatycznym, opisujących zawratość witryny. W opisie nie wolno umieszczać reklam oraz odsyłaczy do innych stron internetowych. Jedyną stroną internetową może być strona WWW obiektu, którą należy podać w polu odpowiednim formularza.
  5. W opisie witryny zabronione jest umieszczanie treści sprzecznych z przepisami prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego, a w szczególności treści:
   1. naruszających prawa autorskie osób trzecich,
   2. propagujących metody totalitarne oraz praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu,
   3. nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej i narodowościowej,
   4. dyskryminujących grupy rasowe, wyznaniowe i etniczne oraz mniejszości seksualne,
   5. propagujących przemoc, narkomanię czy piractwo,
  6. Wszelkie zdjęcia, grafiki, loga i znaki towarowe dodane w ramach wpisu witryny stanowią własność ich twórców i są chronione prawem autorskim.
  7. W przypadku stwierdzenia, że wpis witryny narusza postanowienia niniejszego regulaminu, właściciel Serwisu jest uprawniony do usunięcia wpisu.
 3. Osoby korzystające z Serwisu w celu zapoznania się z ofertą witryn, nie dodające wpisów witryn, zobowiązują się do niewykorzystywania zdjęć, grafiki, loga, znaków towarowych, opisów witryn i innych materiałów, objętych ochroną praw autorskich. Osobom tym nie wolno wykorzystywać danych kontaktowych do witryn w celach sprzecznych z prawem, w szczególności w celu ich przetwarzania, upowszechniania lub dystrybucji.
 4. Wyłączenia odpowiedzialności.
  1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści oferty witryny nieprawdziwych danych, w szczególności w wyniku zapewnienia o właściwościach, których witryna nie posiada.
  2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie we wpisach witryn przez właścicieli witryn lub osoby przez nich upoważnione, zdjęć, grafiki, loga, znaków towarowych i innych materiałów, które nie są ich własnością. Odpowiedzialność prawną za treść wpisów ponosi wyłącznie właściciel witryny lub osoba, która z jego upoważnienia dokonała wpisu.
  3. Właściciel Serwisu nie odpowiada za bezprawne, niezgodne z niniejszym regulaminem wykorzystanie danych kontaktowych do witryn przez innych użytkowników Serwisu.
  4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu w przyczyn od niego niezależnych, a także z powodu prac konserwacyjnych w Serwisie.
 5. Postanowienia końcowe.
  1. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem regulują przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
  2. O zmianie regulaminu właściciel Serwisu poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem jego Użytkowników.
  3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje jakiejkolwiek późniejszej zmiany niniejszego regulaminu, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Administratora Serwisu. W tym przypadku usunięte zostaną wpisy witryn.
  4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
Właściciel serwisu Michał Baran